HARMONOGRAM WYDARZEŃ W LUTYM

 

  1. 1 Lutego – Wyjazd na teatrzyk: Na Arce o ósmej  do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Wyjazd o godzinie 10.00

 

  1. 1 lutego Kolędowanie-wspominanie. Koncert Małych Pianistów. Godzina 17.00 w przedszkolu

 

 

  1. 6 lutego Zajęcia z Małego Medyka

 

  1. 7 lutego Wyjazd grup Mali Artyści, Śpiewacy i Nutki na koncert do Szkoły Katedralnej w Poznaniu. Wyjazd o godzinie 10.00

 

 

FERIE

 

1.    12 lutego Muzeum Czekolady. Wyjazd 8.45 

 

2.    13 lutego Spotkanie z pilotem samolotów pasażerskich w przedszkolu

 

 

3.    14 lutego Piracki Plac Zabaw w Poznaniu. Wyjazd godzina 10.00

 

4.    19 lutego poznańska Palmiarnia . Wyjazd 8.45

 

 

5.    21 lutego Teatr Animacji w Poznaniu: przedstawienie : „ Wąż”. Wyjazd 8.45

 

6.      23 lutego Spotkanie w rytmie flamenco w przedszkolu.

.............................................................................

Terminy koncertów Filharmonii Pomysłów 2017-2018
dla CECYLAKÓW w Kicinie
19.09 godz. 13.oo TRĄBISŁAW TRUTUTAŃSKI
17.10 godz. 13.oo SZTABA BUM-BUM
7.11 godz. 13.oo FANTOM KLAWIATURNIK
28.11 godz. 13.oo NIECHMIECH ŚMIECH
19.12 godz. 13.oo MONIA KAKOFONIA
16.01 godz. 13.oo BRZDĘKOBRZDĘCCY
27.02 godz. 13.oo OCH!MISTRZ!
27.03 godz. 13.oo DYL SMYKOSMYCZKOWSKI
24.04 godz. 13.oo CHUCH ŚWISTODMUCHOWSKI
5.06 godz. 13.oo STUK I PUKPUKPUKI

........

Drodzy Rodzice !

 

.......................................................................................

 

Od  11 września rozpoczynamy wszystkie zajęcia artystyczne i dodatkowe.

Plan na poniedziałek                                            

BALET  

zajęcia obowiązkowe ( dzieci zakładają przedszkolne stroje baletowe  i własne baletki. Ponadto dziewczynki przychodzą w poniedziałki w białych rajstopkach ,a włosy powinny mieć uczesane w koczek)

 

JĘZYK ANGIELSKI         

zajęcia obowiązkowe

ROBOTYKA

zajęcia dla chętnych, z wyłączeniem najmłodszej grupy

                                      

 godzina  11:45  do 12:45     

grupa młodsza

                                      

 godzina   12:45 do 13:45    

 grupa starsza

 

LOGOPEDIA

zajęcia indywidualne,  20 minut jeden raz w tygodniu ,w poniedziałek lub w czwartek.                                                                            

 Obowiązkowo dzieci przynoszą zeszyt A-4 w kratkę.  

                                                                                                                                      cena 40,00zł miesięcznie                                                                            

 

PLASTYKA +                   

zajęcia dodatkowe z rozszerzonym programem rysunku, rzeźby, malarstwa i innych technik plastycznych z elementami sensoryki.

Pierwsze zajęcia są pokazowe i bezpłatne. Warto spróbować!!!

godzina  14:30  do 15:30                                                   

cena  40,00zł miesięcznie

 

FITNES LATINO DLA MAM I INNYCH DAM

 

 godzina  16:00 do  17:00                                                   

cena  50,00zł miesięcznie

  

 

 

  Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego profilu na Facebooku

 

 
 Przedszkolne sale są wyposażone stosownie do potrzeb dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji dużą, jasną salę wyposażoną w odpowiedni sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Posiada również osobną jadalnię, salę do leżakowania, a także salę ze sceną i parkietem do zajęć artystycznych i ruchowych, jak również pracownię komputerową. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przez co zapewnia dzieciom ciepłą, życzliwą i fachową opiekę.

Przedszkole mieści się na skraju Puszczy Zielonka, w parterowym budynku. Jest otoczone dużym, pięknym ogrodem pełnym zieleni, kwiatów. W ogrodzie mieści się plac zabaw. Bogata roślinność oraz pobliskie lasy wokół przedszkola umożliwiają dzieciom bezpośrednią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie.

Właścicielem przedszkola jest Karolina Piotrowska-Sobczak.


         


Koncepcja pracy

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO IM. ŚW. CECYLII W KICINIE

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

ISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

                                                                      Jan Paweł II   

 

Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Każdemu dziecku stara się zapewnić radosne i szczęśliwe dzieciństwo, bezpieczeństwo oraz poczucie własnej godności. Tworzy warunki do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Przedszkole jest zarówno przedszkolem artystycznym, jak i katolickim. Posiada Certyfikat Europejskiej Jakości Kształcenia oraz tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

 

 

 

W

IZJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

WARUNKI  DLA REALIZACJI  PROCESÓW WSPOMAGANIA  I  EDUKACJI  DZIECI

 

 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne im. Św. Cecylii w Kicinie jest przedszkolem 4 - oddziałowym, a swoim nauczaniem i wychowaniem obejmuje około 50 dzieci. Przedszkole czynne jest codziennie od 6.30 do 18.30.

We wszystkich oddziałach zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 6 nauczycielek oraz 4 osoby z administracji i obsługi. Zatrudnieni są również nauczyciele zajęć dodatkowych, łącznie 14 osób. Nauczyciele posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami, stale doskonalą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia.

W budynku Przedszkola mieszczą się cztery sale zabaw (po jednej dla danej grupy wiekowej) oraz dodatkowe pomieszczenie przeznaczone do zajęć ruchowych pełniące jednocześnie funkcję jadalni. Wokół budynku znajduje się bogaty w zieleń ogród przedszkolny wyposażony w drewniane urządzenia do zabaw i zajęć ruchowych – umożliwia to zarówno aktywność ruchową jak obserwacje przyrodnicze.

 

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

 

Przedszkole zapewnia dzieciom wspomaganie i edukację przewidziane podstawą programową wychowania przedszkolnego. Priorytetem w przedszkolu jest bezpieczeństwo i poszanowanie praw dzieci. Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Przedszkole oferuje  liczne zajęcia artystyczne, stymulujące rozwój fizyczny oraz kształtujące postawę społeczną. Dzieci mają możliwość uczenia się języka angielskiego oraz udziału w zajęciach muzycznych: balecie, rytmice, tańcu latino, tańcu dla dzieci, lekcjach gry na pianinie oraz lekcjach śpiewu. Oferta przedszkola obejmuje także  zajęcia z religii, gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną, terapię logopedyczną, piłkę nożną, robotykę i judo.

Tradycją przedszkola jest udział koncertach „ Filharmonii Pomysłów ”,  zajęciach teatralnych oraz plastycznych. Przedszkole prowadzi zajęcia z nauki pływania.

Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o autorskie programy nauczycieli, możliwość nauki języka angielskiego, wyrównanie szans oraz kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich, w tym: prawda, piękno, dobro, szacunek, odpowiedzialność za innych i siebie, tolerancja, przyjaźń, współdziałanie, przyroda, ojczyzna .

 Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka. Prowadzone w przedszkolu obserwacje pedagogiczne wykorzystywane są do  indywidualizacji oddziaływań, w tym indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania, gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

 

KLIMAT PRZEDSZKOLA I WSPÓŁPRACA

 

Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami - panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa. Różnorodne formy współpracy z rodzicami gwarantują dobry przepływ informacji i skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców.

Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Kalendarz Imprez Przedszkolnych obfituje w atrakcyjne wydarzenia. Dzieci biorą często udział w rozmaitych konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, aktywnie włączają się w imprezy organizowane przez gminę.

 

 

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI :

 

 

 

1.      Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, poczucia własnej wartości dzieci

2.      Tworzenie klimatu radości, optymizmu, otwartości, dialogu .

3.      Indywidualizacja oddziaływań, rozwijanie talentów i zainteresowań. wspieranie dzieci w pokonywaniu trudności, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

4.      Nauczyciel jako partner, inspirator, opiekun w zabawie i nauce dziecka, w jego aktywności

5.      Proces wspomagania rozwoju i edukacji opierać na swobodzie w działaniu dzieci, tworzeniu warunków do badania, odkrywania, aktywności twórczej

6.      Dbać o przyjazne relacje z rodzicami i atmosferę współdziałania na rzecz rozwoju dzieci

7.       Budować klimat pracy zespołowej, dobry przepływ informacji wewnątrz przedszkola i pomiędzy jego podmiotami

 

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 

1.      Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2.      Czuje się bezpiecznie.

3.      Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4.      Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5.      Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6.      Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7.      Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8.      Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

 

 

1.      Uzyskują pomoc specjalistów.

2.      Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3.      Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

            4    Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem

                  o trudnych sprawach wychowawczych.

      5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola, współpracować z nauczycielami

      7.   Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu   

            placówką

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUCZYCIELE:

 

 

1.      Aktywnie realizują zadania przedszkola określone podstawie programowej oraz  dokumentach wewnętrznych placówki.

2.      Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3.      Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4.      Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5.      Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6.      Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7.      Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.

8.      Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

9.      Pracują zespołowo

10.  Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

11.  Prowadzą obserwacje pedagogiczne i badanie gotowości szkolnej

12.  Indywidualizują  oddziaływani                 

 

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO IM. ŚW. CECYLII

 

1.      Jest kulturalny, stosuje formy grzecznościowe, okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom.

2.      Dostrzega różnorodność postaw człowieka, właściwie ocenia postępowanie swoje i innych.

3.      Stara się zmienić negatywne zachowania.

4.      Ma poczucie własnej wartości.

5.      Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6.      Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów.

7.      Stara się przezwyciężać trudności.

8.      Zna i kultywuje główne święta kościelne, tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

9.      Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, zna i szanuje swoja ojczyznę, zna jej historię, kulturę i tradycje.

10.  Potrafi funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

11.  Posiada pozytywny stosunek do sztuki.

12.  Przejawia postawy proekologiczne.

13.  Zna zasady bezpieczeństwa, potrafi unikać zagrożeń i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

14.  Jest gotowy do nauki w szkole.  KADRA   


 

 
 
mgr Ewa Piotrowska
Dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany,polonista 

 
 
 
   
Karolina Piotrowska-Sobczak
Właściciel przedszkola i z-ca dyr. d/s artystycznych.

 
 
 
 
 GRUPA ŚPIEWACY

Mgr Karolina Strzelczyk - magister wychowania przedszkolnego i doradztwa zawodowego. Nauczyciel kontraktowy.


 
 
 
 
 
   GRUPA TAŃCZĄCE BALETKI

mgr Patrycja Turczyńska - artysta plastyk, nauczyciel

 
 
 
 
 
 
GRUPA MALI ARTYŚCI

Ewa Młodożeniec - Wychowawca
 
 
 
 

GRUPA KOLOROWE KREDKI
mgr Ewa Włodarczak
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i  magister historii. Nauczyciel dyplomowany.

Agnieszka Głowacka - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 
 

    GRUPA NUTKI

mgr Urszula Olczyk -  Nauczyciel

 


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
  ZAJĘCIA ART.
Obcowanie z muzyką, zajęcia z baletu, improwizacje teatralne czy barwna twórczość plastyczna jest uszanowaniem...
      ZAPISY
Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat. Rekrutacja trwa cały rok. Przedszkole czynne od 6.30 do 18.30. Umowa do pobrania...
      KONTAKT
Wszelkich informacji o przedszkolu udzielimy Państwu telefonicznie, mailem lub najlepiej osobiście. Mapa dojazdowa...
   
     

2015 © Copyright Niepubliczne Przedszkole Artystyczne im. św. Cecylii
created by mobime studio